Kết quả phỏng vấn tháng 04-2017

Từ khát khao được học tập và làm việc tại Nhật Bản, cùng với sự cố gắng và nổ lực hết .....